Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Vandenberg-ID B.V. omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid heeft betrekking op de door Vandenberg-ID B.V. aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Vandenberg-ID wijst u er graag op om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Vandenberg-ID B.V. is statutair gevestigd te Geldrop en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 17113465 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Vandenberg-ID B.V. bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 040 – 2809666.

Verwerken van persoonsgegevens

Vandenberg-ID B.V. als verwerker
Vandenberg-ID B.V. maakt foto’s in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan onder meer uit scholen en bedrijven. Foto’s worden in sommige gevallen door Vandenberg-ID B.V. online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of de opdrachtgever. De foto’s blijven voor de met opdrachtgever overeengekomen tijd beschikbaar. Al deze activiteiten voert Vandenberg-ID B.V. uit in opdracht van de opdrachtgevers. Vandenberg-ID B.V. wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als ‘verwerker’ als bedoeld in de privacywetgeving.

Vandenberg-ID B.V. als verwerkingsverantwoordelijke
Zoals aangegeven worden sommige foto’s online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto’s te bestellen. Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Vandenberg-ID B.V. aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Vandenberg-ID B.V. verwerkt, teneinde de betreffende foto’s uiteindelijk te kunnen bezorgen bij de personen die de foto’s hebben besteld. Het gaat hier om gegevensverwerking van de gewenste foto’s, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto’s bestellen. Deze gegevens verwerkt Vandenberg-ID B.V. omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden – naast dat deze persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst – voor de met opdrachtgever overeengekomen tijd opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Vandenberg-ID B.V.. Deze persoonsgegevens worden daarin opgeslagen zodat Vandenberg-ID B.V. bestaande klanten kan informeren aangaande relevante gegevens met betrekking tot de overeenkomst. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Vandenberg-ID B.V.. Dit belang bestaat concreet uit een gerechtvaardigd commercieel belang van Vandenberg-ID B.V. bij het onderhouden van rechtstreekse contacten met klanten.

De door Vandenberg-ID B.V. gemaakte foto’s worden door Vandenberg-ID B.V. ook verwerkt om deze voor een met opdrachtgever overeengekomen periode te bewaren. Deze gegevensverwerkingen voert Vandenberg-ID B.V. in opdracht van de scholen en bedrijven uit, zodat uitvoering kan worden gegeven aan de opdrachtverstrekking. Als Vandenberg-ID B.V. voor deze gegevensverwerkingen als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt aangemerkt, dan zijn deze gegevensverwerkingen noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Vandenberg-ID B.V.. Dit belang bestaat concreet uit het kunnen aanbieden van dienstverlening die over het algemeen door de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) als positief wordt ervaren. De personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s)) worden over deze gegevensverwerkingen door de opdrachtgevers geïnformeerd en zij worden gewezen op de mogelijkheid om de persoonsgegevens te laten verwijderen of van verwerking uit te sluiten. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).

Op de websites van Vandenberg-ID B.V. is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Vandenberg-ID B.V. de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Vandenberg-ID B.V.. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Vandenberg-ID B.V. om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Vandenberg-ID B.V. als werkgever    Vandenberg-ID B.V. is de “verantwoordelijke” van de eigen personeelsregistratie en hanteert hiervoor de geldende wettelijke voorschriften.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is.

Bestelinformatie
Bewaart Vandenberg-ID B.V. tot 7 jaar na opdrachtverstrekking of tot met opdrachtgever overeengekomen kortere of langere periode.

Klantaccounts
Bewaart Vandenberg-ID B.V. tot 7 jaar na opdrachtverstrekking
Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Vandenberg-ID B.V. de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Onze websites maken geen gebruik van cookies.

Beveiliging

Vandenberg-ID B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn de websites van Vandenberg-ID B.V. waarop ingelogd dient te worden onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Vandenberg-ID werkt met Encrypted hardware,  unieke logins en wachtwoorden, firewall, actuele updates software, virusscan, VPN, gescheiden netwerken, , secure SFTP. Verder werkt Vandenberg-ID B.V. uitsluitend met personeelsleden die een VOG verklaring hebben overgelegd.

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Vandenberg-ID B.V. worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en subverwerkers. Hierbij valt te denken aan fotolaboratoria en een incassobureau. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Vandenberg-ID B.V. en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Je privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (hierna: “AVG”) is er sprake van een aantal rechten. Zo is er sprake van het recht om Vandenberg-ID B.V. te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook bestaat het recht om Vandenberg-ID B.V. te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden bestaat ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over toepassingsgebieden om één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Afgezien van bovenstaande rechten, bestaat altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 06-05-2019.

AVG Vandenberg-ID

Voor schoolfotografie en schoolpassen kunt u alweer bijna 40 jaar terecht bij Vandenberg-ID. Een mooi bedrijf dat schoolfotografie en het ontwerpen en produceren van schoolpassen tot kunst heeft verheven. Vandenberg-ID is een toonaangevende marktspeler op het gebied van schoolfotografie en het ontwerpen en produceren van schoolpassen. Vandenberg-ID is actief op de Nederlandse markt in de branche van de schoolfotografie en bedient vele klanten in zowel het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Omdat schoolfotografie onze passie is, maken we bij Vandenberg-ID de mooiste schoolfoto’s. Schoolfoto’s die als herinnering aan de schooltijd van het opgroeiende kind, voor later waardevol zijn voor zowel het kind als voor de ouders/ verzorgers en familieleden. Schoolfotografie is niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten een zeer gewaardeerde traditie waar veel waarde aan wordt gehecht door schoolgaande kinderen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs oftewel de middelbare school, de ouders van schoolgaande kinderen en familieleden van kinderen. Denk hierbij aan de opa’s en de oma’s die maar wat graag ieder jaar opnieuw een mooie portretfoto van hun kleinkinderen ontvangen. Omdat het opgroeiende kind nog erg veranderlijk is en er ieder jaar weer wat anders uitziet, worden deze hippe en unieke portretfoto’s en groepsfoto’s van jaar tot jaar verzameld door ouders van schoolgaande kinderen, om hun verzameling schoolfoto’s compleet te krijgen. Aan iedere leerling die de school verlaat, zowel op de basisschool als op de middelbare school, wordt een mooi schoolverlatersproduct aan de leerlingen aangeboden door schoolfotograaf Vandenberg-ID. Ook aan de basisschool en aan de middelbare school oftewel het voortgezet onderwijs worden mooie producten aangeboden, waarmee herinneringen goed kunnen worden bewaard in de schoolarchieven. Ook de jaarlijks terugkerende schoolpas is natuurlijk een mooie gadget om te bewaren als herinnering aan de schooltijd. Kortom, de schoolfoto’s die bestaan uit portretfoto’s van leerlingen, alsook de groepsfoto’s en de schoolverlatersproducten zoals examenfoto’s, vormen samen met de unieke schoolpassen voor ieder schooljaar mooie herinneringen aan de tijd dat de grootste zorgen bestonden uit de vraag welke kleren je aan moest doen op de dag dat de schoolfotograaf zou komen. Vandenberg-ID biedt haar producten geheel vrijblijvend aan in de vorm van kant-en-klare fotopakketten die op school worden uitgedeeld of klanten kunnen zelf hun fotopakket samenstellen in onze moderne en gebruikersvriendelijke webshop. Al onze fotoproducten worden tegen zeer concurrerende prijzen aangeboden. Ook voor fotografie in het basisonderwijs kunt u terecht bij Vandenberg-ID. Mooie herinneringen die ouders en familieleden ontroeren en verrassen. Daar gaat het om bij Vandenberg-ID, uw schoolfotograaf. Vandenberg-ID maakt schoolfoto’s met moderne fotografie-installaties waarmee in het onderwijsgebouw kan worden gefotografeerd. Wanneer de school geen ruimte heeft in het onderwijsgebouw is dat geen enkel probleem voor Vandenberg-ID en vindt de schoolfotografie eenvoudig plaats met onze hypermoderne mobiele fotostudio’s. Desgewenst komt Vandenberg-ID met meerdere mobiele fotostudio’s, waarmee het mogelijk is om duizenden leerlingen op slechts 1 dag te fotograferen. Het is niet alleen mogelijk om gewone portretfoto’s te maken met de hypermoderne mobiele fotostudio’s. Het is ook mogelijk om te variëren met meerdere poses in onze fotostudio’s. Met onze studio in uw school worden mooie vrije poses mogelijk gemaakt. Ook behoren foto’s waarbij de leerling zittend of staand poseert tot de mogelijkheden. Er zijn vele studiomogelijkheden doordat gebruik wordt gemaakt van zowel een studio in uw school als een mobiele fotostudio buiten het schoolgebouw. Voor school zijn er natuurlijk diverse gratis producten en diensten. Gratis voor school is bijvoorbeeld het afscheidscadeau groep 8, een grote poster of een teamfoto, maar wat dacht u van extra klassenfoto’s, personele portretten, fotostickers en digitale beelden voor in het leerlingvolgsysteem. Vele voordelen gratis voor school. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs of middelbare school. Wat te denken van een mooi afscheidscadeau voor de schoolverlaters. Dat is toch een dierbare herinnering voor later en voor alle schoolverlaters een “must have”. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. Maar waarom Vandenberg-ID? Vandenberg-ID heeft een jong en dynamisch team met kindvriendelijke fotografen die beschikken over jarenlange ervaring in de schoolfotografie. Met persoonlijke aandacht maken onze kindvriendelijke fotografen hippe en trendy fotografie mogelijk. Opdrachten kunnen op maat worden afgesproken en worden uitgevoerd. Vandenberg-ID biedt haar klanten volledige ontzorging, hoogwaardige kwaliteit van producten en is de enige schoolfotograaf in Nederland die haar kwaliteitsmanagementsysteem ook nog eens onafhankelijk laat toetsen en al jaren beschikt over de juiste kwaliteitskeurmerken en is zij ISO-gecertificeerd. Dat is toch goed om te weten. Met haar bijna 40 jarig bestaansrecht heeft Vandenberg-ID een historie als schoolfotograaf kunnen opbouwen die ongekend is en kan met recht worden gesproken van een schoolfotografiebedrijf met ervaring. Vandenberg-ID fotografeert 300.000 leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs tezamen. Daarnaast fotografeert Vandenberg-ID nog enkele tienduizenden personen in het bedrijfsleven of bij de overheid. Vele vakfotografen in vaste dienst met jarenlange ervaring in het werken met kinderen van alle leeftijden organiseren een gezellige en ontspannen fotodag. Vandenberg-ID werkt als ISO-gecertificeerd bedrijf vanzelfsprekend volgens de regels van de herziene privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle medewerkers bij Vandenberg-ID overleggen een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor aanvang van werkzaamheden. Vandenberg-ID heeft een team van meer dan 50 jonge, dynamische collega’s die graag voor u klaar staan. Ook voor het bedrijfsleven en de overheid spant Vandenberg-ID zich graag in. Of u nu een klein MKB-bedrijf bent, een multinational en op globale schaal actief, een overheidsinstelling, een zorginstelling of een universiteit, Vandenberg-ID staat voor u klaar en levert u de mooiste personeelsfoto’s en ID-kaarten met chiptechnologie voor uw toegangscontrolesysteem en voor identificatiemogelijkheden binnen uw bedrijf. In 2014 heeft Vandenberg- ID Studio Deko Apeldoorn overgenomen en in navolging hierop in 2019 Color Kids fotografie in Deventer.  Voor meer informatie over onze historie is een kijkje op onze website zeker de moeite waard. Schoolfotografie en het maken van schoolpassen behoort tot de kerntaken binnen Vandenberg-ID. Net als fotografie in onze mooie en comfortabele studiowagens. Vandenberg-ID biedt allerlei producten en diensten gratis voor school. Waarom Vandenberg-ID de beste en grootste en hipste schoolfotograaf van Nederland is, leest u in dit artikel. Vandenberg-ID helpt scholen om het proces rondom schoolfotografie en de productie van schoolpassen te vereenvoudigen en te professionaliseren. Vandenberg-ID is de toonaangevende specialist op het gebied van systeemkaarten. Deze worden dan ook met de grootste zorg voor onze klanten op maat ontworpen, gecodeerd, vormgegeven, geteste en geproduceerd. Schoolpassen kunne worden ontworpen met een klassiek en traditioneel portret. Deze portretfoto is tijdloos en altijd mooi en goed van kwaliteit. Een modern portret in een vrije houding behoort uiteraard ook tot de eindeloze mogelijkheden bij Vandenberg-ID. Ook de groepsfoto’s kan Vandeberg-ID volledig naar uw wensen maken. De variaties en mogelijkheden zijn uiteenlopend. Schoolpassen kunnen vaak gratis worden aangeboden. Datzelfde geldt voor de recyclepas die tevens biologisch afbreekbaar is. Ook passen die zijn voorzien van geavanceerde chiptechnologie zijn vaak gratis voor school. Alle passen voor bedrijven en scholen worden binnen het bedrijf van Vandenberg-ID geproduceerd in de hypermoderne passenfabriek en worden geleverd met een 48-uurs service. Op de afdeling design en ontwerp worden passen gestyled naar de wensen van onze opdrachtgevers zoals voortgezet onderwijsscholen en klanten in het bedrijfsleven. De studiowagens van Vandenberg-ID bieden vele voordelen zoals meer en extra privacy, ruimtebesparing en rust. Daarnaast spelen tijdwinst, en voor de fotografie zo belangrijke uniforme lichtomstandigheden een positieve rol. Net als fotografie met een binneninstallatie zijn ook in de studiowagen talrijke mogelijkheden om te variëren en te experimenteren met verschillende achtergronden. Schoolverlaters worden extra in de watten gelegd bij Vandenberg-ID met schoolverlatersproducten voor groep 8 en examenfoto’s voor schoolverlaters op het voortgezet onderwijs. Soms een koppenkaart of een verzameling portretfoto’s voor het zogenaamde smoelenboek. Een belangrijke reden waarom voor Vandenberg-ID kan worden gekozen is de volledige ontzorging doordat wordt gewerkt met administrateurs die de fotograaf ondersteunen en de leerlingen begeleiden tijdens het proces van schoolfotografie. Doordat al jaren wordt samengewerkt met bibliotheken kunnen ook bibliotheekpassen worden aangeboden. Dit zijn de zogenaamde combipassen. Dat is toch goed om te weten. Net zoals het feit dat ons mooie bedrijf is opgericht door Theo van den Berg en dat Vandenberg-ID is gevestigd in Geldrop. Daarnaast is het goed om te weten dat Vandenberg-ID regelmatig vacatures heeft. Vacatures worden altijd gepubliceerd op de website van Vandenberg-ID en zijn te vinden onder de rubriek algemeen. De AVG heeft ertoe bijgedragen dat Vandenberg-ID met al haar opdrachtgevers een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten om de privacy voor onze klanten goed gewaarborgd te hebben.